Bảng giá - Dịch vụ hiệu chuẩn máy đo khí

Dịch vụ Hiệu chuẩn máy dò khí

Dịch vụ Đơn giá ĐVT

Giá áp dụng cho các dòng máy Honeywell

900,000₫ Lần

Các dòng máy khác Honewyell

1,200,000₫ Lần

* Phí dịch vụ chưa bao gồm VAT
* Với các loại khí đặc biệt sẽ có báo giá riêng
* Giảm 10% cho với hiệu chuẩn 03 máy trở lên